SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Höörs IS stadgar

Stadgar för Höörs Idrottssällskap (842000–2126)

 

§ 1 Ändamål.

Höörs Idrottssällskap bildat den 25 april 1928, med initialerna HIS, har till uppgift att

inom Höörs kommun väcka intresse hos samt ge medlemmar möjlighet att utöva idrott.

HIS ska bedriva idrottsverksamhet i enlighet med barnkonventionen och idrottsrörelsens

idé med särskild målsättning att inom sina egna led via idrotten fostra och utveckla

medlemmar till atleter och ledare i en kamratlig och social gemenskap.

HIS ska i sin verksamhet aktivt verka mot doping, rasism och mobbing. I tävlings-

sammanhang uppträder HIS i blå tröja, blå byxa och blå strumpor med vita inslag.

 

§ 2 Sammansättning.

HIS tillhör överordnat idrottsorgan i Skåne inom vars område HIS hemort är belägen och därigenom anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund. HIS är skyldiga att följa överordnat idrottsorgans stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av överordnat idrottsorgan är HIS skyldig att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§ 3 Tillhörighet.

HIS består av fysiska personer som upptagits i sällskapet som aktiv eller passiv medlem.

 

§ 4 Beslutande organ.

HIS beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5 Firmatecknare.

HIS firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår.

HIS verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från första januari till och med sista december.

 

§ 7 Stadgetolkning.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, skjuts frågan till nästkommande årsmöte. l brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i HIS att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

§ 8 Stadgeändring.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antal avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§ 9 Upplösning av föreningen.

För upplösning av HIS krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. l beslut om upplösning av HIS ska anges att sällskapets tillgångar ska användas till idrottsfrämjande ändamål företrädesvis i Höörs tätort med omnejd. Beslut tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse tillsammans med balans- och resultaträkningar, ska omedelbart lämnas till överordnat idrottsorgan i Skåne.

 

 

§ 10 Medlemskap. 

Medlemskap i HIS beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta HIS ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. l beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

§ 11 Utträde. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften enligt stadgarna anses ha begärt sitt

utträde ur Höörs IS.

 

§ 12 Uteslutning m.m. 

Medlem får inte uteslutas ur HIS av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat HIS verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat HIS intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får HIS istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över omständigheter som lett till att medlemskapet ifrågasätts. l beslutet ska skälen till uteslutningen redovisas. Det ska anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av HIS styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter. 

Medlem i Höörs IS:

-        ska betala medlemsavgiften, samt övriga avgifter som beslutats av föreningen, senast den 28 februari.

-        har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmar.

-        har rätt till information om HIS angelägenheter.

-        ska följa HIS stadgar och beslut som fattas av HIS organ samt följa de i §4 nämnda organisationers, bestämmelser och beslut.

-        har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet.

Ledare och tränare skall innan hen tillträder eller senast 14 dagar efter tillträdandet lämna in ett utdrag ut polisens belastningsregister.

Om utdraget inte inkommer till styrelsen inom 14 dagar ska påminnelse utgå där det framgår att om inte utdraget inkommer till styrelsen inom ytterligare 14 dagar kommer ledare och tränare bli avstängd som aktiv ledare och tränare i Höörs IS fram till dess att utdraget lämnats in. För det fall att det ledare och tränare inte kan inkomma med utdraget ska det särskilt prövas i styrelsen.

Ett förnyat utdrag ska lämnas vart 3:e år av alla ledare och tränare i Höörs IS.

 

 

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten. 

Medlem har rätt att delta i HIS idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangerats utanför Sverige, ska också överordnat idrottsorgan ge sitt samtycke, såvida inte överordnat idrottsorgan beslutat om annan ordning. Är arrangören inte ansluten till överordnat idrottsorgan får medlem endast delta om överordnat idrottsorgan godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 

 

§ 15 Tidpunkt, kallelse. 

Årsmötet som är HIS högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna och kungöras i media. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av HIS med en annan förening - eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar - ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. l kallelsen ska det anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelse får ge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet ge ett skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 

Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötes året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

§ 18 Beslutsmässighet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 

§ 19 Beslut och omröstning. 

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Med undantag av §8 och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som fått högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om mötesordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra vid lika röstetal. Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

§ 20 Valbarhet. 

Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i HIS. Arbetstagare i HIS får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i HIS.

 

§ 21 Ärenden vid årsmötet. 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av HIS ordförande för en tid av ett år.

14. Val av ledamöter i styrelsen.

A.        Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år.

B.        Val av två suppleanter för en tid av ett år.

15. Val av två revisorer för en tid av ett år. l detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.

17. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk karaktär för HIS eller medlemmar får ej fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

§ 22 Extra årsmöte. 

Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av HIS röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen tagit emot begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska ges till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i media. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Om styrelsen inte utlyser eller kallar till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

 

Valberedningen  

 

§ 23 Sammansättning, skyldigheter

Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter valda vid årsmötet. Det ska eftersträvas lika fördelning mellan alla kön bland ledamöterna. Det ska också eftersträvas att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

Revisorer 

 

§ 24 Revision. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av HIS räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. HIS räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

 

 

 

Styrelsen 

 

§ 25 Sammansättning. 

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter samt två suppleanter. Det ska eftersträvas att alla könen representeras i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och andra befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26 Styrelsens skyldigheter 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen HIS beslutande organ och ansvarar för HIS angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbund, överordnat idrottsorgan och dess stadgar, svara för HIS verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmars intressen. 

 

Styrelsen är särskilt skyldig att:

– se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

– verkställa av årsmötet fattade beslut,

– planera, leda och fördela arbetet inom HIS,

– ansvara för och förvalta HIS medel,

– ge revisorerna räkenskaper med mera enligt 24§,

– förbereda årsmöte,

– utse representanter till sammankomster där HIS har rätt att delta.

 

Ordföranden är HIS officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka HIS stadgar och övriga för HIS bindande regler och att beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inget annat beslutats så sköts nedan angivna arbetsuppgifter av sekreteraren och kassören. 

 

Sekreteraren;

– förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets möten,

– för protokoll över styrelsens möten,

– ser till att HIS handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt,

– ser till att fattade beslut har verkställts,

- undertecknar utgående handlingar, om ordföranden inte bestämmer annat,

– upprättar förslag till verksamhetsberättelse för HIS årligen,

– för medlemsförteckning. 

 

Kassören;

– ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till HIS,

– ser till att HIS söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera,

– svarar för HIS bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över HIS räkenskaper,

– upprättar balans- och resultaträkningar årligen,

– utarbetar underlag för budget och budgetuppföljningar,

– ser till att HIS skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

– upprättar och avger allmän självdeklaration i förekommande fall, särskild uppgift, kontrolluppgift, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

– för inventarieförteckning, i vilken HIS förvärvade priser införs,

– ser till att såväl HIS medlemmar i HIS verksamhet som HIS byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. l brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 

 

§ 28 Överlåtelse av beslutsrätten. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen om detta.

 

 

 
Sponsorer