Höörs IS stadgar

Stadgar för Höörs Idrottssällskap (842000-2126)

§ 1 Ändamål. Höörs Idrottssällskap bildat den 25 april 1928, med initialerna HIS har till uppgift att inom Höörs tätort med omnejd väcka intresse samt bereda medlemmar möjlighet att utöva idrott. HIS skall bedriva idrottsverksamhet i enlighet med idrottsrörelsens idé med särskild målsättning att inom sina egna led via idrotten fostra och utveckla medlemmar till atleter och ledare i en kamratlig och social gemenskap. HIS skall i sin verksamhet aktivt verka mot doping, rasism och mobbing. I tävlingssammanhang uppträder HIS i blå tröja, blå byxa och strumpor med vita inslag. § 2 Sammansättning. HIS tillhör överordnat idrottsorgan i Skåne inom vars område HIS hemort är belägen och därigenom anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund. HIS är skyldiga att följa överordnat idrottsorgans stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av överordnat idrottsorgan är HIS skyldig att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 3 Tillhörighet. HIS består av fysiska personer som upptagits i sällskapet som aktiv eller passiv medlem.

§ 4 Beslutande organ. HIS beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmatecknare. HIS firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två av styrelse ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår. HIS verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från förste januari och till och med siste december.

§ 7 Stadgetolkning. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte, l brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i HIS att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

§ 8 Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antal avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen. För upplösning av HIS krävs beslut med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster, l beslut om upplösning av HIS skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till idrottsfrämjande ändamål företrädesvis i Höör tätort med omnejd. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas överordnat idrottsorgan i Skåne.

Föreningens medlemmar

§ 10 Medlemskap. Medlemskap i HIS beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta HIS ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen, l beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen då för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Utträde. Medlem som vill utträda ur HIS skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur HIS. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning mm. Medlem får inte uteslutas ur HIS av anan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat HIS verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat HIS intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får HIS istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. l beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för att överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen då för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av HIS styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter. Medlem i HIS - Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. - Har rätt till information om HIS angelägenheter. - Skall följa HIS stadgar och beslut som fattas av HIS organ samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. - Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet. - Skall betala medlemsavgift senast den 15 maj samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten. Medlem har rätt att delta i HIS idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangerats utanför Sverige, skall också överordnat idrottsorgan ge sitt samtycke, såvida inte överordnat idrottsorgan beslutat om annan ordning. Är arrangören inte ansluten till överordnat idrottsorgan får medlem endast deltaga om till överordnat idrottsorgan godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 15 Tidpunkt, kallelse. Årsmötet som är HIS högsta beslutande organ, hålls för utgången av februari månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av HIS med en annan förening

eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhet och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, l kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet. Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning. Beslut fattas med bifallsrop eller som så begärs efter omröstning. Med undantag av §8 och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad skall vid händelsen av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet. Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i HIS. Arbetstagare i HIS får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i HIS.

§ 21 Ärenden vid årsmötet. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltnings berättelse-/balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av HIS ordförande för en tid av ett år. 14. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 15. Val av två revisorer för en tid av ett år. l detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande. 17. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk karaktär för HIS eller medlemmar får ej fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte. Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av HIS röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehåll skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter sig styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

Valberedningen

§ 23 Sammansättning, åligganden. Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter valda vid årsmötet. Det skall eftersträvas lika fördelning mellan könen bland de övriga ledamöterna. Det skall också eftersträvas att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast etta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer § 24 Revision. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av HIS räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. HIS räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

Styrelsen § 25 Sammansättning. Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Det skall eftersträvas att båda könen representeras i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och andra befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens åliggande. När årsmötet inte är samlat är styrelsen HIS beslutande organ och ansvarar för HIS angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbund, överordnat idrottsorgan och dess stadgar svara för HIS verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmars intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att; – se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, – verkställa av årsmötet fattade beslut, – planera leda och fördela arbetet inom HIS, – ansvara för och förvalta HIS medel,

– tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24§, – förbereda årsmöte, – utse representanter till sammankomster där HIS har rätt att delta. Ordförande är HIS officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka an HIS stadgar och övriga för HIS bindande regier och beslut efter levs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inget annat beslutats ankommer nedan angivna arbetsuppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren; – förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets möten, – föra protokoll över styrelsens möten, – se till att HIS handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, – se till att fattade beslut har verkställts, – om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, – årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för HIS, – föra medlemsförteckning.

Kassören; – se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till HIS, – se till att HIS söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., – svara för HIS bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över HIS räkenskaper, – årligen upprätta balans och resultaträkningar, – utarbeta underlag för budget och budgetuppföljningar, – se till att HIS skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, – i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift, uppbördsdeklarationer och övrigt föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet, – föra inventarieförteckning, i vilket HIS förvärvade priser införs, – se till att såväl HIS medlemmar i HIS verksamhet som HIS byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud, l brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde, Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutsrätten. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Höörs IS policy

Riktlinjer Ungdomar 5-16 år

 

HÖÖRS IS FOTBOLL

 

 2011-04-16

 

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR

HÖÖRS IS UNGDOMSVERKSAMHET 5-16 år .

 

 

Syfte med dokumentet 

 

Detta dokument ska vara till hjälp för Höörs IS ungdomsledare för att beskriva hur man ska bedriva sin verksamhet. Dokumentet ska vara en vägledare i vanliga frågor som kan komma upp till diskussion.

Föräldrar ska informeras om detta dokument vid exempelvis föräldramöten.

Dokumentet ska finnas tillgängligt på Höörs IS hemsida.

Dessa riktlinjer och målsättningar ska diskuteras vid varje ungdomsledarträff och vid behov ändras eller kompletteras efter hand.

En förutsättning för att vara ungdomsledare i Höörs IS är att man ställer upp på detta dokument.

 

Allmänt - grundtankar  

 

Vi bedriver social verksamhet med barnet i centrum. Vårt mål är att ha en bra ungdomsverksamhet med engagerade och kunniga ledare. Vi håller på med fotboll för att det är roligt. Det är inte ledarens behov som ska styra.

Alla spelare är viktiga. Spelare utvecklas olika fort. Vi ska bara jämföra spelarens utveckling med sig själv. Prestationen är viktigare än resultatet. Genom att skapa bra stämning och kamratskap i laget kan vi förhoppningsvis behålla våra ungdomar länge i föreningen. Målet är att våra spelare ska spela hos oss hela vägen upp till juniorlaget. Kan vi sedan också få se våra ungdomar i seniorlaget är det en bonus.

 

Ledord:

 

-  Fotboll ska vara roligt för alla                -  Vi uppmuntrar och berömmer alla spelare

-  Prestation viktigare än resultat             -  Bra stämning i laget är viktigare än segrar

-  Vi står för och lär ut rent spel                -  Vi respekterar domare och motståndare

-  Vi uppmuntrar spelare att våga            -  Vi lyssnar på alla

 

Höörs IS vill ta hand om spelare med olika förutsättningar och färdigheter. 

 

 

Anti-rasism

 

Höörs IS vill:

 

-       Att man ska visa civilkurage och våga

        säga ifrån om någon trakasserar

-       Att man ska respektera varandra och behandla

        andra som man vill bli behandlad själv

-       Att vi i vårt lag stöttar varandra både på och

        utanför planen

-       Att ta tydligt avstånd från rasism och trakasserier

-       Att vi ska använda ett bra kroppsspråk

-       Att vi ska använda ett schysst språk

-       Att vi ska ha en positiv attityd både på och utanför

        planen

-       Att alla ska vara välkomna

-       Att man i vårt lag vågar agera mot rasism

-       Att ge rasismen rött kort

 

På kansliet finns en DVD som togs fram i samband med en anti-rasism match mellan MFF U17 och Barcelona U17 2010. Den kan lånas och visas för ert lag.

 

Drogpolicy 

 

Se Höörs IS drogpolicy som ska finns i ledarpärmen.

 

Träning 

 

Målet för all träning ska vara att spelare ska få chans till så mycket bollkontakt som möjligt under träningstiden för att utvecklas. Träning i mindre grupper, stationsövningar är utmärkt att använda sig av. Hälften av träningen bör bestå av smålagsspel.

Vi prioriterar teknikträning.

Viktigt med rätt instruktioner vid varje moment. Slösa med beröm och uppmärksamhet vid rätt utförande.

När en spelare 12 år eller äldre, kommit långt i sin utveckling ska spelaren erbjudas att träna och spela matcher med äldre årgång. Även permanent uppflyttning till äldre lag kan bli aktuellt efter samråd med spelare, ledare och ungdomsansvarig.

Vi bör samordna träningstider med andra idrotter för att våra ungdomar ska få möjlighet att utöva flera idrotter.

 

 

Vinterträning:

 

7-manna lagen bör enbart träna inomhus under vintern. Max 1 träning i veckan för att inte konkurrera med vinteridrotterna. 11-manna lagen får även träna utomhus under vintertid.  

 

Matcher – matchning

 

Matchen är den viktigaste träningen. Sätt upp andra mål än att vinna, ex bra passningsspel, anfallsspel, spelbredd. Resultatet är inte det viktigaste.

 

Allmänt för åldern 7-14 år

 

Antalet träningstillfälle och spelares uppträdande och vilja att göra sitt bästa ska styra matchuttagning och hur mycket speltid spelaren får. Rätt inställning är viktigare än spelarens skicklighet.

 

Alla spelare som är uttagna till match ska få speltid. Alla spelare i truppen ska någon gång under säsongen få vara med i startuppställningen. Vi använder oss inte av överåriga spelare om inte speciella skäl finns.

 

Har en åldersgrupp mer än ett lag ska strävan vara att lagen ska vara jämbördiga och att spelare ska rotera mellan lagen. Lämpligt är att dela in årgången i olika grupper och skifta mellan dessa.

 

Spelarna ska få prova på att spela på olika platser i laget, även målvakt. Under de senare ungdomsåren bör spelarna mer och mer spela in sig i en position.

 

Coachning

Vi låter spelarna själva ta sina beslut så mycket som möjligt under matchen.

Ge kortfattade instruktioner som är lätta för spelarna att ta till sig.

Mer instruktion under de första åren för att sedan successivt låta spelarna tänka själva.

Ledare ska inte stå vid sidan och försöka agera fjärrkontroll. 

Resultatet är inte det viktigaste. Vi ska spela positiv fotboll med ett bra passningsspel. Uppmuntra spelarna att våga omsätta träningsmomenten under matcherna utan att vara rädda för att misslyckas. Då kan vi även få fram duktiga spelare till vårt seniorlag.

 

Mot domare

Hemmamatch med Höörs IS egen domare:

Dagen innan ska domaren kontaktas för att stämma av matchtid. På matchdagen nere på Jeppavallen ska Höörs IS ledare prata med domaren, förse domaren med pipa, domarkort som finns på kansliet. Under matchen ska ledare stötta domaren om det skulle uppstå svåra situationer. Ledare ska skydda och stötta våra domare om andra lagets ledare/föräldrar som inte behandlar domaren med respekt. Gäller även egna lagets föräldrar. Skulle allvarligare incident inträffa, kan vi anmäla detta till Skånes Fotbollförbund.

Under matchen ska ledare acceptera domarens beslut utan att klaga. Efter matchen ska ledare ta kontakt med domaren, tacka och om lämpligt gärna berömma domarens insats.

Domarutrustningen samlas in och läggs tillbaka på kansliet.

  

 I åldern 12-16 år

Spelare som ligger långt fram i utvecklingen ska erbjudas möjlighet att spela matcher med äldre årgång några gånger under året. Permanent uppflyttning kan också bli aktuell efter samråd med spelare, ledare och ungdomsansvarig/Höörs IS styrelse. 

 

I åldern 15-16 år

Nu börjar förberedelse för junior- och seniorfotboll.

Spelarna bör nu ha hittat rätt position i laget och spelar in sig i denna. Successivt får spelare räkna med ökad konkurrens om platserna i startelvan. Tränare får använda sig av en stomme i laget som gör att laget som helhet kan prestera bättre. Dock under förutsättning att dessa spelare uppfyller kraven om antalet träningstillfälle, spelares uppträdande, inställning och vilja att göra sitt bästa.

 

 

Spelares medlemsavgift

Spelare som inte betalt medlemsavgift får inte spela seriematch. Spelare som börjar till hösten betalar halv medlemsvgift.

 

Ledares medlemsavgift

Höörs IS ledare ska betala medlemsavgift. Förutom glädjen att få vara med i Höörs IS och få ta hand om våra barn och ungdomar får man bland annat detta:

-       Träningskläder

-       Ledar- och tränarutbildningar

-       Inbjudningar till andra evenemang såsom

        föreläsningar mm

-       Fritt inträde till alla Höörs IS hemmamatcher

-       Trivselaktiviteter

 

Ledare kan förvänta sig att Höörs IS kansli och ungdomsansvarig hjälper till och stöttar i verksamheten.

 

 

Förväntningar på ledare

-       Vi förväntar oss att Höörs IS ledare följer klubbens

        riktlinjer för ungdomsverksamhet.

-       Följer Höörs IS drogpolicy och anti-rasism punkter.

-       Att varje lag eller åldersgrupp i knatte deltar med

        minst en representant vid våra ledarträffar

-       Att ledare för närvarokort och lämnar in dessa i god

        tid till vårt kansli

 

Ledarträffar

Höörs IS ska anordna ledarträffar i minst följande månader, januari, mars, maj, augusti och oktober. Speciella knatteledarträffar ska anordnas i november och februari. 

 

 

Lagtillhörighet

Spelare ska tillhöra det lag som motsvarar spelarens ålder. Undantag får förekomma men ska motiveras och sedan godkännas av ungdomsansvarig/Höörs IS styrelse.

 

Zonläger

Höörs IS skickar om ekonomiska förutsättningar finns upp till 8 spelare (8 killar+ 8 tjejer) i åldern 13 år till zonläger och upp till 4 spelare (4 killar+ 4 tjejer) i åldern 14 år. Spelare som lämnar återbud utan giltigt förfall får själv stå för lägerkostnaden.

   

Ledarutbildningar

Målsättning är att till ungdomsledarna i Höörs IS varje år erbjuda minst en ledarutbildning i SVFF:s tränarutbildning.  

 

Domarutbildning 

Domarutbildning ska ingå som en del i fotbollsutbildningen. Höörs IS ska uppmuntra sina spelare att prova på att döma matcher. 14-åringar ska gå ungdomsdomarutbildning och

15-åringar ska gå föreningsdomarutbildning(ingår i HIS fotbollsutbildning). Inget krav på att döma matcher.

 

Försäljning av lotter mm

Höörs IS beslutar årsvis om föreningsgemensamma arbetsinsatser (som lotter) under året för att få intäkter till Höörs IS.

 

 

Till föräldrarna

Vi är tacksamma för all hjälp och engagemang vi kan få. Ni förväntas hjälpa till med ex körning, kioskbemanning, tvättning av matchkläder. Tänk på att ni också är representanter

för Höörs IS vid matcherna.

Låt ledarna sköta coachningen av laget och respektera domarens beslut. Ofta är det unga domare som kanske inte är så rutinerade. Uppmuntra gärna både ditt eget och men också andras barn. Tänk på att prestationen är viktigare än resultatet. Ledare kommer att tillrättavisa föräldrar som inte uppträder lämpligt.

Har ni synpunkter på Höörs IS verksamhet, framför den personligen till aktuell ledare eller till ungdomsansvarig i Höörs IS. 

 

 

Olämpligt uppträdande – incidenter

Spelare som uppträder olämpligt i samband med träning och match kan stängas av från Höörs IS. Avstängningen kan vara tillfällig eller för alltid. Incident som lagets ledare bedömer som allvarlig ska rapporteras till ungdomsansvarig. Beslut om avstängning tas av Höörs IS styrelse. Skånebolls ”Nolltolerans” gäller och kan användas både till spelare och föräldrar.

 

RIKTLINJER FÖR RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP

 

 

 

Knatteverksamhet i åldern 5-6 år

 

 

Målsättning       

 

 • 25-35 spelare i varje åldersgrupp
 • Minst två ledare/åldersgrupp
 • Ledare ska erbjudas gå ”Avspark”

 

 

Riktlinjer

 

 • ”Träning” en gång per vecka som i första hand består av lek med och utan fotboll.
 • Mindre grupper i olika övningar, många bollkontakter.
 • Mycket beröm och uppmuntran.

 

 

 

Knatteverksamhet i åldern 7-8 år

 

 

Målsättning

 

 • 25-35 spelare i varje åldersgrupp
 • Minst två ledare/åldersgrupp
 • Ledare bör ha gått ledarutbildning, minst ”Avspark”.

 

Riktlinjer

 

 • ”Träning” en gång per vecka som i första hand består av lek med och utan fotboll.
 • Mindre grupper i olika övningar med många bollkontakter. 
 • Mycket beröm och uppmuntran.
 • Deltar i Knattecup och spelar 5-manna fotboll där alla som vill ska få möjlighet att spela matcher.

 

 

 

 

Spelare 9-12 år

 

 

Målsättning   

 

 • Ett flicklag och två pojklag i varje årskull med minst 2 ledare/lag.
 • Tränare och lagledare till varje lag.
 • Träning max 2 gånger/vecka.
 • Åldersgruppen 9-10 år och 11-12 år bör ha gemensam träningstid för att lära känna varandra.
 • Ledarna bör ha gått ledarutbildning minst ”Avspark”, ”Ledarskap” och ”Spelförståelse”.

 

Riktlinjer 

 

 • Samtliga spelare ska erbjudas att delta i matcher.
 • Vid cupspel ska respektive lag delta med lagets ordinarie spelare.
 • Vid all laguttagning ska stor vikt fästas vid träningsintresse, uppträdande på och utanför planen samt den enskilde spelarens vilja göra sitt bästa under match och träning.
 • Varje uttagen spelare ska få speltid.
 • Deltar årskullen med två lag ska strävan vara att skapa två jämbördiga lag och att skifta spelarna mellan lagen.
 • Vi använder oss inte av överåriga spelare om inte speciella skäl finns.
 • Träning i smågrupper i olika övningar, många bollkontakter.
 • Mycket beröm och uppmuntran.
 • Bör delta i en cup inomhus och en utomhus ex Cup Syd.

 

 

Spelare 13-15 år

 

 

Målsättning 

 

 • Ett flick- och ett pojklag i varje årskull med minst 2 ledare/lag.
 • Träning max 2 gånger/vecka.
 • Åldersgruppen 13-14 år eller 14-15 år bör ha gemensam träningstid för att lära känna varandra.
 • Ledare bör ha gått ledarutbildning BAS1.

 

Riktlinjer   

 

 • Samtliga spelare ska erbjudas att delta i matcher.
 • Vid cupspel ska respektive lag delta med lagets ordinarie spelare.
 • Vid all laguttagning ska stor vikt fästas vid träningsintresse, uppträdande på och utanför planen samt den enskilde spelarens vilja göra sitt bästa under match och träning.
 • Varje uttagen spelare ska speltid.
 • Deltar årskullen med två lag ska strävan vara att skapa två jämbördiga lag och att skifta spelarna mellan lagen.
 • Vi använder oss inte av överåriga spelare om inte speciella skäl finns.
 • Träning i smågrupper i olika övningar, många bollkontakter.
 • Mycket beröm och uppmuntran.
 • Året spelarna fyller 14 år ska de gå ungdomsdomarkurs för att få förståelse för domarens arbete. Inget krav på att döma.                                
 • Året spelarna fyller 15 år ska de föreningsdomarkurs för att få förståelse för domarens arbete. Inget krav på att döma.
 • Bör delta i 1-2 inomhuscuper och 1-2 utomhuscuper under året.

 

 

Spelare 16 år

 

 

Målsättning

 

 • Ett flick- och ett pojklag med minst 2 ledare/lag.
 • Krav på att tränare ska ha genomgått BAS1 eller motsvarande ledarutbildning.

                               

Riktlinjer    

 • Vid all laguttagning ska stor vikt fästas vid träningsintresse, uppträdande på och utanför planen samt den enskilde spelarens vilja göra sitt bästa under match och träning.
 • Varje uttagen spelare ska få speltid. Vi använder oss inte av överåriga spelare om inte speciella skäl finns.
 • Nära samarbete med juniorlag och seniorlag för att bereda möjlighet för klubbens talanger att få chansen att utvecklas genom spel i juniorlag och seniorlag.
 • Bör delta i 1-2 inomhuscuper och 1-2 utomhuscuper under året.

 

 

Cupdeltagande       För närvarande blank, Cupstege på gång

                                           

 

 

 

 

Uppdaterad: 2011-04-16 08:51

Skribent: Göran Brandt

 

 
Sponsorer