Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Höörs IS stadgar

Stadgar för Höörs Idrottssällskap (842000-2126)

§ 1 Ändamål. Höörs Idrottssällskap bildat den 25 april 1928, med initialerna HIS har till uppgift att inom Höörs tätort med omnejd väcka intresse samt bereda medlemmar möjlighet att utöva idrott. HIS skall bedriva idrottsverksamhet i enlighet med idrottsrörelsens idé med särskild målsättning att inom sina egna led via idrotten fostra och utveckla medlemmar till atleter och ledare i en kamratlig och social gemenskap. HIS skall i sin verksamhet aktivt verka mot doping, rasism och mobbing. I tävlingssammanhang uppträder HIS i blå tröja, blå byxa och strumpor med vita inslag. § 2 Sammansättning. HIS tillhör överordnat idrottsorgan i Skåne inom vars område HIS hemort är belägen och därigenom anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund. HIS är skyldiga att följa överordnat idrottsorgans stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av överordnat idrottsorgan är HIS skyldig att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 3 Tillhörighet. HIS består av fysiska personer som upptagits i sällskapet som aktiv eller passiv medlem.

§ 4 Beslutande organ. HIS beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmatecknare. HIS firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två av styrelse ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår. HIS verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från förste januari och till och med siste december.

§ 7 Stadgetolkning. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte, l brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i HIS att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

§ 8 Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antal avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen. För upplösning av HIS krävs beslut med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster, l beslut om upplösning av HIS skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till idrottsfrämjande ändamål företrädesvis i Höör tätort med omnejd. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas överordnat idrottsorgan i Skåne.

Föreningens medlemmar

§ 10 Medlemskap. Medlemskap i HIS beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta HIS ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen, l beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen då för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Utträde. Medlem som vill utträda ur HIS skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur HIS. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning mm. Medlem får inte uteslutas ur HIS av anan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat HIS verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat HIS intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får HIS istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. l beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för att överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen då för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av HIS styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter. Medlem i HIS - Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. - Har rätt till information om HIS angelägenheter. - Skall följa HIS stadgar och beslut som fattas av HIS organ samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. - Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet. - Skall betala medlemsavgift senast den 15 maj samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten. Medlem har rätt att delta i HIS idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangerats utanför Sverige, skall också överordnat idrottsorgan ge sitt samtycke, såvida inte överordnat idrottsorgan beslutat om annan ordning. Är arrangören inte ansluten till överordnat idrottsorgan får medlem endast deltaga om till överordnat idrottsorgan godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 15 Tidpunkt, kallelse. Årsmötet som är HIS högsta beslutande organ, hålls för utgången av februari månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av HIS med en annan förening

eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhet och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, l kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet. Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning. Beslut fattas med bifallsrop eller som så begärs efter omröstning. Med undantag av §8 och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad skall vid händelsen av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet. Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i HIS. Arbetstagare i HIS får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i HIS.

§ 21 Ärenden vid årsmötet. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltnings berättelse-/balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av HIS ordförande för en tid av ett år. 14. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 15. Val av två revisorer för en tid av ett år. l detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande. 17. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk karaktär för HIS eller medlemmar får ej fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte. Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av HIS röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehåll skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter sig styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

Valberedningen

§ 23 Sammansättning, åligganden. Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter valda vid årsmötet. Det skall eftersträvas lika fördelning mellan könen bland de övriga ledamöterna. Det skall också eftersträvas att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast etta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer § 24 Revision. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av HIS räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. HIS räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

Styrelsen § 25 Sammansättning. Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Det skall eftersträvas att båda könen representeras i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och andra befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens åliggande. När årsmötet inte är samlat är styrelsen HIS beslutande organ och ansvarar för HIS angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbund, överordnat idrottsorgan och dess stadgar svara för HIS verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmars intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att; – se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, – verkställa av årsmötet fattade beslut, – planera leda och fördela arbetet inom HIS, – ansvara för och förvalta HIS medel,

– tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24§, – förbereda årsmöte, – utse representanter till sammankomster där HIS har rätt att delta. Ordförande är HIS officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka an HIS stadgar och övriga för HIS bindande regier och beslut efter levs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inget annat beslutats ankommer nedan angivna arbetsuppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren; – förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets möten, – föra protokoll över styrelsens möten, – se till att HIS handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, – se till att fattade beslut har verkställts, – om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, – årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för HIS, – föra medlemsförteckning.

Kassören; – se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till HIS, – se till att HIS söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., – svara för HIS bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över HIS räkenskaper, – årligen upprätta balans och resultaträkningar, – utarbeta underlag för budget och budgetuppföljningar, – se till att HIS skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, – i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift, uppbördsdeklarationer och övrigt föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet, – föra inventarieförteckning, i vilket HIS förvärvade priser införs, – se till att såväl HIS medlemmar i HIS verksamhet som HIS byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud, l brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde, Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutsrätten. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 
Sponsorer